Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lid van

Lid van NBA_logo_externen_Grijs_origineel_CS4

Loods Accountants

Privacyverklaring

Loods Accountants B.V., gevestigd aan Trawlerkade 18 eerste etage, 1976 BA, IJmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Loods Accountants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Burgerservicenummer (BSN)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Loods Accountants B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om onze administratie, fiscale en adviesdiensten te leveren;
– Verzenden van (elektronische) nieuwsbrieven;
– Loods Accountants B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor  uw belastingaangifte(n).

Geautomatiseerde besluitvorming
Loods Accountants B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De regelgeving voor accountants schrijft voor bepaalde stukken een bewaarplicht voor. Voor de accountantspraktijk geldt de bewaarplicht voor dossiers en voor stukken die de organisatie en de kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk betreffen. De termijn voor deze bewaarplicht is minimaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Loods Accountants B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Loods
Accountants B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Loods Accountants B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Loods Accountants B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Loods Accountants B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Loods Accountants B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Loods Accountants B.V.
Functionaris Gegevensbescherming
Dhr. M. Kruithof RA
Trawlerkade 18 eerste etage, 1976 BA IJmuiden
www.loodsaccountants.nl
contact@loodsaccountants.nl

Loods Accountants

Wij helpen

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation.